Aanvullende Leveringsvoorwaarden

BL-03 Aanvullende Leveringsvoorwaarde Gewoon Kraamzorg

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Gewoon Kraamzorg

Deze aanvullende leveringsvoorwaarde zijn een aanvulling op de algemene voorwaarde kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Gewoon Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd. De algemene voorwaarde kraamzorg van Bo geboortezorg vindt je op de website van Gewoon Kraamzorg www.gewoonkraamzorg.nl

 

De te leveren zorg:

·          Gewoon Kraamzorg biedt zorg op maat

·          Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald .De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

·          Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. <<2021 € 4,60/uur>>

·          Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Gewoon Kraamzorg jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Gewoon Kraamzorg met jullie zoeken naar een passende oplossing.

·          De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt

·          Minimale zorg afname per zorgdag is 3,5 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)

·          Kraamzorg uurtarief is € 54,51/uur 2021

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

·          Gewoon Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.

·          De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.

·          Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan. 

Vervoer

·          Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering:

·          Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve en annuleringskosten kosten van €125,- worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag

·          Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.

·          Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

·          Gewoon Kraamzorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.

·          Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.

·          Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen . Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.

·          Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Gewoon Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van  €50,

Verstrekking volmachten

·          Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt. Zorg dus voor contant geld in huis

Klachten

·          Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Gewoon Kraamzorg .Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

Geheimhouding en privacy

·          Gewoon Kraamzorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.

·          Gewoon Kraamzorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.gewoonkraamzorg.nl

·          Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. ( WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)

·          Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Gewoon Kraamzorg als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.

·          Gewoon Kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Gewoon Kraamzorg wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.

·          De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.

·          Gewoon Kraamzorg en diegene die in opdracht van Gewoon Kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 Contactgegevens Gewoon Kraamzorg

  • Gewoon Kraamzorg Is gevestigd aan:
  • Stellendamstraat 36a 
  • 3086 ZK Rotterdam
  • 06-144 65 665/ Whatsapp
  • 085-002 7569

Contactgegevens Bo geboortezorg:

  • Bo Geboortezorg
  • Europalaan 500
  • 3526 KS Utrecht